Deliwery

Zajimavej job pro kapelu Deliwery. Lebka stylizovaná do výrazu zpěvačky. Růže, která voní, ale popícháš se o ní. Dechy jako dost výrazná hudební složka. Pták vylétávající z trhliny jako symbol osvobození. Poštovní razítko je uderný prvek doručující zprávu. Deliwery si dělají všechno po svým.

Začli jsme celkem veselou schůzkou, hrubým nápadem, potom byla další skica, následovala černobílá kresba a barevné finále ve vektorech, takže výstup pdf v křivkách.

An interesting job for the band Deliwery. Skull stylized into the expression of a singer. A rose that smells but you stab at it. Breaths as a fairly distinctive musical component. A bird flying out of a crack as a symbol of liberation. A postage stamp is a striking element that delivers a message. Deliwers do everything their way.


We started with a pretty cheerful meeting, a rough idea, then there was another sketch, followed by a black and white drawing and color finals in vectors, so the output of pdf in curves.Komentáře

Oblíbené příspěvky