A tribute to Indian Larry

Silné téma. Hodně návrhů, hodně skicování a hodně psaní. Stylizace zůstala do velké míry neučesaná, estetika typografie je hrubší. Písmena jsou zmítané větrem jako, když jedeš víc než osmdesát. Různá síla písmen je určujicí pro čitelnost, kterou jsem zachoval. Velikost slov je daná významem. Naprosto kličová zkušenost je se stylizací písmen, které jsou zdrcadlově, kdy zpočátku dost bojuješ s navyklými standarty. Indian Larry byl velký talent s plným životem a jeho práce je jasně čitelná. Rozpoznat originál je radost. Neptám se jestli můžu. In god we trust, vengeance is mine, sayeth the lord, no fear.

Strong theme. A lot of suggestions, a lot of sketching and a lot of writing. Stylization remained largely untouched, the aesthetics of typography being coarser. The letters are swept by the wind as if you're going more than eighty. The different letter strength determines the readability I have maintained. The size of words is given by meaning. Absolutely key experience is with the stylization of letters, which are mirrored, when initially enough to fight with the accustomed standards. Indian Larry was a great talent with a full life and his work is clearly legible. It is a pleasure to recognize the original. I'm not asking if I can. In god we trust, vengeance is mine, sayeth the lord, no fear.

Komentáře

Oblíbené příspěvky